Léxico dispoñible do galego

Portada Verba Anexo 71Belén López Meirama and María Álvarez de la Granja
Universidade de Santiago de Compostela, 2014
Verba Annex 71

Publisher’s website